דהוא תלתשמ

תוריפ תריכמ
הפמ
םירושיק
Ohad Plant Nursery
1957 תנשב הדסונ59 תרש 'חר
45202 ןורשה-דוה
09-7434146 'לט
09-7427717 סקפ
עקר
ירפ יצע
חמצב לופיט
םיקיזמ תרבדה